MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yazılım Mühendisliği

SE 216 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yazılım Proje Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SE 216
Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Gösterip yaptırma
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere yazılım mühendisliği projesi süreçleri hakkında bilgi vermektir. Derste öğrenciler oluşturdukları gruplar ile öğrendikleri metotları seçtikleri bir yazılım projesine uygularlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • yazılım proje süreci için uygun modeli belirleyebilecektir;
  • yazılım proje risklerini tanıyabilecektir;
  • yazılım projesinde gerekli araçları belirleyebilecektir;
  • yazılım projesinin gelişimini takip etmek için gerekli ölçme yöntemlerini açıklayabilecektir;
  • yazılım projesinde uygun yazılım mühendisliği araç ve yöntemleri kullanabilecektir.
Ders Tanımı Derste işlenecek konular içinde yazılım proje modellemesi, proje araçları, insan yönetimi, kaynak organizasyonu, proje düzenleme yöntemleri, proje gereksinimlerinin öngörülmesi yer almaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yazılım proje yönetimine giriş
2 Yazılım projelerinde insan yönetimi. Lab: Proje tanıtımı Software Project Management, J. Henry (ch.1)
3 Yazılım süreç modelinin belirlenmesi Lab: Proje önerileri Software Project Management, J. Henry (ch.2)
4 Yazılım yaşam döngüsü süreçleri. Lab: Proje gereksinim analizi ISO/IEC/IEEE 12207:2017
5 Çevik yöntemler ve SCRUM. Lab: Proje yaşam döngü süreç modelleri The Scrum Guide
6 Yazılım projelerinde araçlar. Lab: Proje araç seçimi Software Project Management, J. Henry (ch.3)
7 Ölçütlerin belirlenmesi. Lab: Proje ölçütleri Software Project Management, J. Henry (ch.4)
8 Vizyonun belirlenmesi. Lab: Proje paydaşlarının analizi Software Project Management, J. Henry (ch.5)
9 Kaynak Organizasyonu. Lab: Proje risk analizi Software Project Management, J. Henry (ch.6)
10 Proje büyüklüğü ve iş gücünün tahminlenmesi. Lab: Proje ihtiyaç analizi Software Project Management, J. Henry (ch.7)
11 Yazılım geliştirme planının yazılması. Lab: Proje arayüz tasarımı Software Project Management, J. Henry (ch.8)
12 Arasınav
13 Arasınav değerlendirmesi: Lab: Proje iş-zaman çizelgesinin hazırlanması Software Project Management, J. Henry (ch.9)
14 Proje iş-zaman çizelgesinin hazırlanması: Lab: Proje sunumu Software Project Management, J. Henry (ch.10)
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Software Project Management, A Real World Guide to Success, Joel Henry, 2004, ISBN 032122342X.

Önerilen Okumalar/Materyaller
  1. SWEBOK, Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, Version 3.0, P. Bourque and R.E. Fairley, Eds., IEEE Computer Society, 2014.
  2. Ken Schwaber & Jeff Sutherland, The Scrum Guide, Nov 2020, https://www.scrum.org/scrum-guide-2020
  3. ISO/IEC/IEEE 12207:2017. Systems and software engineering -Software life cycle processes.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
27
27
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Yazılım Mühendisliği problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık Yazılım Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir yazılım sistemini, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar, gerçekleştirir, sınar, doğrular, raporlar, ölçer ve bakımını yapar; bu amaçla modern yöntemleri uygular.

X
4

Yazılım Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Yazılım Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Yazılım Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik ve Yazılım uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik ve yazılım çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. 

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Yazılım Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişebilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Yazılım Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.